Buďánka pro Prahu (dokument dostupný zastupitelům ke schválení)

Memorandum o spolupráci a společném postupu

při revitalizaci Osady Buďánka

 

Městská část Praha 5

sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

IČ: …..

zastoupená: Ing. Miroslavem Zeleným, starostou

 

a

 

Občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí

se sídlem: …….

IČ: …………

jednající: ……., předsedou sdružení (spolku)

 

(všichni společně dále jen jako „Zúčastněné strany“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku toto

 

Memorandum o spolupráci a společném postupu při revitalizaci Osady Buďánka

 (dále jen „Memorandum“)

 

Preambule

A)           Vycházejíce ze společného přesvědčení o potřebě obnovy, zachování a trvalé ochrany kulturně historické a urbanisticko-architektonické hodnoty památkové zóny Osada Buďánka (vyhlášené vyhl. hl. m. Prahy č. 15/1991 Sb.);

B)           vědomy si svého právního postavení a svých možností v rámci ochrany a revitalizace, resp. obnovy Osady Buďánka ve prospěch občanů Městské části Praha 5;

C)           zdůrazňujíce význam součinnosti a koordinace společného postupu Zúčastněných

dohodly se Zúčastněné strany na úzké spolupráci a společném postupu tak, jak je uvedeno níže:

 

I.

Zásady spolupráce

 

 1. Uzavření tohoto Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci Zúčastněných stran při společném postupu v rámci revitalizace, trvalé ochrany a rozvoje Osady Buďánka.
 2. Spolupráce bude uskutečňována formou výměny informací, vzájemnými konzultacemi, přijímáním společných stanovisek, společného postupu, poskytováním součinnosti či jinou formou v souladu s právními předpisy vyplývající z právního postavení Zúčastněných stran při přípravě a následném naplňování Projektu Buďánka pro Prahu, který tvoří přílohu tohoto memoranda.
 3. Spolupráce je založena na zásadě autonomie Zúčastněných stran při respektování obecně závazných právních předpisů.
 1. Zúčastněné strany deklarují zájem na vzájemné otevřené komunikaci mezi sebou, ale i ve vztahu k veřejnosti a zejména občanům městské části.

II.

Oblast spolupráce

 1. Spolupráce Zúčastněných stran se bude týkat veškeré činnosti a postupů Zúčastněných stran při přípravě a realizaci Projektu Buďánka pro Prahu.
 2. Zúčastněné strany se shodují na následujících hlavních bodech vzájemné spolupráce v oblasti vymezené v tomto Memorandu.
 3. V rámci revitalizace/obnovy památkové zóny osada Buďánka vznikne nové kulturní, společenské a vzdělávací centrum Buďánka. Navrhovanou revitalizací bude vytvořen prostorově a výrazově jednotný, atraktivní městský prostor, který by se stal cílem vycházek za kulturou, vzděláním a měl by sloužit různým volnočasovým aktivitám, rekreaci i sportu.
 4. Celková obnova bude probíhat za úzké součinnosti s orgány památkové péče, zejména NPÚ a OPP MHMP. Cílem je rekonstruovat ty objekty, u kterých je to technicky proveditelné nebo to bude dáno požadavky orgánů památkové péče. Zbylé objekty nebudou obnoveny v původním rozsahu, nebudou nahrazeny kopiemi, ale budou na místě původních domů postupně vybudovány nové domy zachovávající jak půdorysnou stopu, tak i původní stavební objemy.
 5. Rozsah obnovy je dále vymezen v  architektonické studii vypracované pro potřeby projektu revitalizace Osady Buďánka, jejíž zadání bylo realizováno na základě rozhodnutí a objednávky Městské části Praha 5.
 6. Projekt Buďánka pro Prahu (tvořící přílohu tohoto Memoranda) byl vytvořen Občanským sdružením Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí a jeho obsah je duševním vlastnictvím sdružení.
 7. Za účelem realizace tohoto projektu připraví Městská část Praha 5 nejpozději do 25.2.2014 návrh ustavujících dokumentů pro vznik Nadace Buďánka (viz Projekt Buďánka pro Prahu) a předloží svým orgánům (t.j. radě a zastupitelstvu) příslušné návrhy k realizaci tohoto projektu.
 8. Zúčastněné strany se budou v oblasti specifikované v v tomto článku aktivně podílet na plnění dohodnutých kroků, opatření a postupů v souladu s právním řádem.

 

III.

Ustanovení společná a závěrečná

 

 1. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Memorandum pozbývá platnosti dohodou Zúčastněných stran.
 3. Účast Zúčastněné strany může rovněž skončit na základě jejího písemného oznámení – doručeného ostatním Zúčastněným stranám na jejich adresu dle tohoto Memoranda, případně na adresu, kterou Zúčastněné strany později označí za svou doručovací adresu – že nemá zájem být dále Memoranda účastna, a to ke konci kalendářního měsíce, v němž došlo k doručení tohoto oznámení poslední ze Zúčastněných stran.
 4. Memorandum může být měněno či doplňováno pouze ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných všemi Zúčastněnými stranami.
 5. Se vzájemně poskytnutými informacemi dle Memoranda budou Zúčastněné strany nakládat v souladu s právními předpisy a nikoli na újmu ostatním Zúčastněným stranám.
 6. Zúčastněné strany budou v nezbytné míře vhodným způsobem informovat své členy, orgány, příslušené zaměstnance, jakož i jiné osoby či subjekty, u kterých to bude potřebné či vhodné o přijetí Memoranda, stejně jako o obsahu a rozsahu vzájemné spolupráce.
 7. Memorandum je vyhotoveno ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Zúčastněných stran obdrží po jednom.

V Praze, dne ……….. 2014

 

??? příloha

 

Projekt

Buďánka pro Prahu

1/ Popis výchozího stavu
2/ Předpokládaný cíl projektu – čeho chce tým dosáhnout, co se zlepší po dokončení projektu.
3/ Jednotlivé etapy projektu
4/ Uvažované zdroje financování
5/ Rozpočet

6/ Udržitelnost projektu

___________________________________________________________________________

leden 2014

1/ Popis výchozího stavu

 

Lokalita památkové zóny Buďánka prošla několika zásadními vývojovými etapami, které měly určující vliv na stav jednotlivých objektů. První etapou jsou modernizace a přestavby ve 30. letech minulého století, kdy došlo u některých z objektů k razantním stavebním úpravám především s cílem zvýšení komfortu obyvatel – docházelo ke změnám vnitřních dispozic, slučování menších bytů ve větší celky, zvětšování oken atd.  U domu č.p. 137 došlo i  o navýšení o jedno patro a přeměnu přízemí na obchod s velkým výkladcem.

 

Další vývojovou etapou byla 50. a zejména  60. léta minulého století, kdy jednak pokračovaly stavební úpravy jednotlivých domů, ale především došlo k rozsáhlé demolici domů v severní uliční frontě Plzeňské ulice v rámci jejího rozšíření na obousměrně dvouproudovou komunikaci se středovým pásem tramvajového kolejiště. Zároveň byla zbourána i budova bývalého mlýna, Motolský potok byl zatrubněn a byla upravena křižovatka ulic Plzeňské, Musílkovy a Nad Zámečnicí. Tím došlo k odhalení drobné zástavby dnešní památkové zóny.

 

Podstatnou vývojovou etapou pak byl záměr výstavby panelového domu a zdravotního střediska na konci 80. let minulého století. Během let 1988 – 1989 příprava tohoto záměru postoupila až do fáze vystěhování a vyvlastnění jednotlivých domů kolonie Buďánka. Z plánů připravované socialistické výstavby 10-ti patrového panelového domu nakonec naštěstí díky změnám po listopadu 1989 sešlo, ale až na 3 domy zůstaly již objekty kolonie prázdné. V roce 1991 byla kolonie prohlášena za památkovou zónu. To ale bohužel nezajistilo pro většinu z domů potřebnou ochranu. Nejprve nečinností tehdejšího vedení MČ Prahy 5 a poté i cílenými akcemi ze strany radnice došlo k prudkému zhoršení stavu většiny domů.  Z celkového počtu 15 objektů zůstaly pouze 3 trvale obydleny, dalších sedm bylo v r. 2002 z iniciativy tehdejšího vedení radnice strženo pod záminkou ochrany bezpečnosti. Posledních 5 domů zůstalo sice stát, ale pověřený správce MČ P5 nezajistil jejich potřebnou ochranu a zajištění, a proto postupně stále více chátraly až do současné podoby, kdy jsou dochována pouze torza obvodových zdí a zbytky konstrukce krovů a střech.
2/ Předpokládaný cíl projektu
V rámci revitalizace/obnovy památkové zóny osada Buďánka vznikne nové kulturní, společenské a vzdělávací centrum Buďánka. Navrhovanou revitalizací bude vytvořen prostorově a výrazově jednotný, atraktivní městský prostor, který by se stal cílem vycházek za kulturou, vzděláním a měl by sloužit různým volnočasovým aktivitám, rekreaci i sportu.

 

Osada Buďánka nebude již nikdy obnovena do původní podoby. Celková obnova bude probíhat za úzké součinnosti s orgány památkové péče, zejména NPÚ a OPP MHMP. Cílem je rekonstruovat ty objekty, u kterých je to technicky proveditelné nebo to bude dáno požadavky orgánů památkové péče. Zbylé objekty nebudou obnoveny v původním rozsahu, nebudou nahrazeny kopiemi, ale budou na místě původních domů postupně vybudovány nové domy zachovávající jak půdorysnou stopu, tak i původní stavební objemy.

 

Rozsah obnovy je vymezen v předkládané architektonické studii vypracované pro potřeby tohoto projektu.

 

Projekt je postaven na propojení čtyř hlavních linií:

 

UMĚNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ – SOCIÁLNÍ ROZMĚR  –  EKOLOGICKÝ PŘÍSTUP

 

Na Buďánkách vznikne postupně soubor obytných ateliérů s galerií a umělecko-řemeslných dílen / malý pražský Montmartre/ s navazující restaurací, kavárnou, pekárnou a malým muzeem.  V jedné části je plánován multifunkční prostor s navazujícím objektem pro pořádání kulturních a vzdělávacích programů – koncertů, filmových projekcí, odborných seminářů, uměleckých dílen, kurzů, workshopů a výstav.  To vše bude doplněno klidovou zelenou zónou s parkovou úpravou s volnočasovým mobiliářem v okolí znovuotevřeného koryta Motolského potoka.

 

Umění

V obnovených objektech vzniknou obytné umělecké ateliéry a dílny, či hudební zkušebny přístupné veřejnosti. Část z nich bude koncipovaná bezbariérově, cíleně pro tvůrčí osobnosti s handicapem. Umělecká kolonie bude doplněna i malým kulturním a studijním centrem prezentujícím osobnosti spojené s touto části Prahy 5 (např. sochaři Věra a Vladimír Janouškovi, malíř Josef Paleček, hudební skladatel Petr Eben, skupina The Plastic People of the Universe, básník Ivan Martin Magor Jirous) a případně další významné umělce působící na území Prahy 5.

 

Vzdělávání

V rekonstruovaných prostorách dalšího objektu centra Buďánka vznikne multifunkční prostor, kde budou pořádány vzdělávací akce, kurzy, přednášky a semináře – dopoledne pro děti školního i předškolního věku a seniory, v odpoledních hodinách pro širokou veřejnost (zájmové kroužky, centrum dobré knihy – besedy, autorská čtení, výukové a zážitkové programy, semináře, školení, atp.). Koncept počítá také s vybudováním „výukové zahrady“ pro výuku základních principů šetrného přístupu k životu a trvale udržitelného života.

 

Sociální rozměr

V celém projektu má významné místo zapojení lidí s postižením – vedle bezbariérových obytných ateliérů a dílen vznikne v rámci centra kavárna se zapojením  handicapovaných, je uvažováno o chráněné dílně.

Prostory centra budou nabízet také aktivity pro seniory (klub aktivního stáří – místo setkávání a společenských, vzdělávacích i kulturních pořadů, přednášek, besed). Tato část projektu může a je plánovaná být realizována ve spolupráci s Kontem Bariéry.

 

 

Ekologický přístup

Při revitalizaci budou využity zkušenosti z podobných projektů realizovaných u nás a v zahraničí, kdy jsou stále více využívány principy šetrného přístupu k životnímu prostředí. V souladu s novým Územním plánem hl. m. Prahy navrhujeme přeměnu tohoto památkového brownfieldu v atraktivní městský prostor, který by se stal cílem vycházek za uměním, kulturou, vzděláním a sloužil k různým volnočasovým aktivitám, rekreaci i sportu. To mimo jiné nabízí možnost lokálně zlepšit stav zeleně v zastavěném území realizací parkových úprav  v nezastavěné části památkové zóny. Snahou je  zachovat  v maximální možné míře významné stávající přírodní a krajinné útvary, tyto do navrhovaného řešení integrovat a vytvořit pro ně odpovídající náplň.

 

Jednotlivé plánované činnosti:       –    odtrubnění a revitalizace Motolského potoka

–    zklidnění dopravní situace v okolí

–    výsadba liniové izolační zeleně

–    doplnění vhodného mobiliáře

–    napojení do sítě cyklostezek

 

3/ Jednotlivé etapy projektu (vznik Nadace Buďánka)
Úvodní etapu projektu bude realizovat  MČ P5 ve spolupráci s občanským sdružením Odborníci a občané za revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí .

MČ Praha 5 a Občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí uzavřou Memorandum o další vzájemné spolupráci (postupu) při revitalizaci památkové zóny Buďánka.

Současně bude v průběhu této etapy založen nový společný neziskový subjekt za účelem provedení revitalizace památkové zóny a její následné správy v rámci projektu „Buďánka pro Prahu“.

Předkladatelé navrhují, aby pro revitalizaci a následnou správu památkové zóny Osada Buďánka, která je v majetku hlavního města Prahy a dle Statutu hl. m. Prahy je její správa svěřena Městské části Praha 1, byla zřízena Nadace podle § 306 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen jako NOZ). Předpokládáme vznik Nadace nejpozději ve druhém čtvrtletí roku 2014.

(Využití stávajícího nadačního fondu PRAGAE QUINTA REGIONE pro účely budoucí správy Osady Buďánka se jeví jako nevhodné ze dvou základních důvodů. Prvním z důvodů je skutečnost, že nadační fond PQR vykonává činnost zejména v jiných oblastech dle svého statutu, než je realizace tohoto projektu. Účelem nadačního fondu Městské části Praha 5 je shromažďovat finanční prostředky od subjektů se vztahem k Městské části Praha 5, kteří chtějí podporovat rozvoj této městské části. Oproti tomu budoucí nadace by se měla zaměřit výhradně a pouze na obnovu a následnou správu Osady Buďánka. Dalším důvodem nevhodnosti využití PQR pro uvedené účely je skutečnost, která vyplývá z úpravy NOZ, kdy nadační fond upravený v ust. § 394 a násl. NOZ (na rozdíl od nadace – § 307 NOZ) nemůže v rámci své činnosti vyvíjet jakoukoli podnikatelskou činnost.)

Občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí proto Městské části Praha 5 navrhlo, aby společně a ve spolupráci s případným dalším subjektem založili nadaci pro revitalizaci památkové zóny Buďánka s názvem „Nadace Buďánka“.

Nadace by tak měla dva až tři zakladatele (případně i více), přičemž vkladem do nadace bude peněžní vklad nebo vklady o minimální částce dle § 330 NOZ, t.j. 500.000,- Kč (nadační jmění).

V rámci uskutečnění celého projektu revitalizace Nadací by veškeré nemovitosti zůstaly v majetku Městské části Praha 5, rekonstruovatelné budovy by po jejich obnově (ev. před obnovou) byly nadaci svěřeny do výpůjčky na dobu 99 let a Městská část by současně ve prospěch nadace zřídila (smlouvou) tzv. právo stavby ve smyslu ust. § 1240 a násl. NOZ za účelem vybudování nových objektů ve stopách odstraněných budov. Právo stavby se ze zákona zřizuje pouze jako právo dočasné na dobu 99 let s možností jeho prodloužení za podmínky trvání projektu.

Nadace by byla oprávněna se svěřeným majetkem podnikat (např. zřízením kavárny, galerie, apod.) s tím, že takto získané výtěžky podnikání budou sloužit výhradně k podpoře účelu nadace.

 

Partnerství v projektu přislíbila Nadace Charty 77 – Konto Bariéry (zast. Boženou Jirků, ředitelkou).

Orgány nadace budou Správní rada a Dozorčí rada

 

Pokud jde o způsob jednání orgánů nadace zřízené dle tohoto návrhu, předkladatelé navrhují, aby nadaci spravovala Správní rada, ve které budou zakladatelé zastoupeni poměrně. Obdobným způsobem bude ustavena dozorčí rada. Vymezení působnosti těchto orgánů definuje zákona a jejich konkrétní postavení bude součástí právního jednání vtěleného do ustavujících dokumentů.

V orgánech Nadace budou osobnosti zaručující morální a občanský kredit, zástupci MČ Praha 5 a zástupci občanského sdružení.

Bude zřízen Poradní orgán Nadace, jehož hlavní činností by byla odborná podpora pro revitalizaci Osady Buďánka a následně její činnost dle schváleného projektu. Členové poradního orgánu z řad odborníků by byli jmenováni správní radou na návrh zakladatelů.

V dalších etapách Nadace připraví ve spolupráci s MČ projekt financování revitalizace celé památkové zóny. Celý záměr bude předjednán s příslušnými orgány státní správy / Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Praha,  Odbor památkové péče Ministerstva kultury ČR, odbor památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy…/.

 

Představou navrhovatele je, že pro realizaci projektu získá jednotlivé partnery – významné a etablované organizace a instituce a donátory z řady významných českých a zahraničních firem.  Partnerství tak k dnešnímu dni přislíbila Nadace Charty 77 – Konto Bariéry (ředitelka Božena Jirků.

 

Pro financování  projektu je uvažován mechanismus vícezdrojového financování.
4/ Uvažované zdroje financování 

 

Švýcarské fondy

Pro financování projektu je uvažován mechanismus vícezdrojového financování. Pro první etapu navrhujeme využít jako úvodního zdroje financování tzv. Švýcarské fondy – jedná se   o program  bilaterální  finanční  pomoci  mezi  Švýcarskem a Českou republikou, v rámci kterého je možné financovat zejména projekty, které není možno podpořit v rámci strukturálních fondů a ostatních zdrojů financování.  Za českou stranu je Národní koordinační jednotkou Programu švýcarsko-české spolupráce jmenováno Ministerstvo financí ČR. Fond Partnerství je zaměřen především na přenos odborných zkušeností, dobré praxe a know-how od partnerské instituce ze Švýcarska.  Z těchto prostředků by měly být pokryty náklady na švýcarsko – český odborný kulatý stůl řešící další využití Buďánek a na projektovou přípravu revitalizace a pilotní projekt vzorové revitalizace jednoho domu / bez  č.p.v ul. Nad Zámečnicí/   pro účely Infocentra celého projektu.

 

Norské fondy

Na první etapu naváže vlastní revitalizace památkové zóny s obnovou jednotlivých objektů. O část potřebných financí se budeme ucházet v rámci tzv. Norských fondů / jedná se o program finanční pomoci zemím střední a východní Evropy ze strany Norska, Islandu a Lichtenštejnska v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru /EHP/. Finanční pomoc směřuje do předem zvolených oblastí. Mezi prioritní programové oblasti patří ochrana životního prostředí a změna klimatu, kulturní dědictví, výzkum a stipendia, důstojná práce, justice a vnitřní záležitosti, podpora neziskových organizací a sociální projekty. K žádosti o Norské fondy je nutné přiložit projektovou přípravu v poměrně pokročilém stupni – dokumentace pro žádost o umístění stavby, možná i projektová dokumentace

 

Evropské fondy

 

Pro období 2014 – 2020 jsou v rámci EU také připravovány nové dotační tituly, které budou využitelné i pro projekty na území hlavního města Prahy –  např. nově připravovaný Operační program Praha – pól růstu ČR,  v rámci kterého  budou podporovány projekty na podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání a revitalizace území brownfields  a to jak z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak i z Evropského sociálního fondu. Ty by měly být další možností pro financování projektu revitalizace památkové zóny Buďánka.

Cílem navrhovaného OP je zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel.

Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost.

Praha v následujícím projektovém rozpočtovém chce navázat na aktuální, velmi úspěšné programové období 2007 – 2013 a dva operační programy; Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost. První jmenovaný se zaměřuje na podporu neinvestičních projektů, primárně orientovaný na vzdělávání a usnadnění vstupu na trh práce jakkoliv znevýhodněným osobám. Druhý v pořadí, Praha Konkurenceschopnost, se naopak zaměřuje na financování investičních projektů, kterými jsou např. podpora veřejné povrchové dopravy, rozvoj ICT, revitalizace území, úsporné využívání energií, podpora vědy a výzkumu a v neposlední řadě rozvoj malých a středních podniků.

Nově připravovaný Operační program Praha – pól růstu ČR bude multifondový, což znamená, že bude financován jak z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak z Evropského sociálního fondu, čímž naváže na oba současné operační programy.

Další možností je využití financování části projektu např. v rámci programu Jessica, připravovaného pro období od r. 2014 Magistrátem hl. m. Prahy.

 

Evropský fond pro regionální rozvoj

Fond soudržnosti – zeleň

 

Projekty výsadby izolační zeleně, revitalizace stávajících městských parků a zahrad

a zakládání nových parkových a jiných vegetačních ploch v rámci regenerace brownfields jsou v souladu se strategickým cílem P 3 Strategického plánu hl. m. Prahy („Trvale možný soulad městského a přírodního prostředí“) a měly by patřit mezi projekty, které budou podporovány z Fondu soudržnosti v období 2014-2020.

 

Možná témata předkládaných projektů:

Ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů: zlepšováním městského prostředí, včetně regenerace dříve zastavěných území (brownfields) a snížení znečištění ovzduší. Opatření omezující dopady na životní prostředí – izolační zeleň podél dopravních staveb, snížení hlukové zátěže, revitalizace parků.

 

V rámci tohoto fondu jsou také realizovány environmentální projekty na revitalizaci vodních toků přírodě blízkým způsobem zejména tam, kde byla jejich koryta dříve napřimována a nevhodně opevňována či zatrubňována.

Státní fond životního prostředí – operační program infrastruktura

 

V rámci těchto dotačních titulů je možné realizovat projekty v oblasti podpory obnovy environmentálních funkcí území i revitalizace vodních toků

 

Magistrát hl.m.Prahy 

 

V rámci Magistrátu hl.m.Prahy jsou realizovány projekty  programu „Potoky pro život“ – revitalizace vodních toků na území hl. m. Prahy / Lesy hl.m. Prahy/  – zapojení revitalizovaného území do celoměstského systému zeleně s vysokým rekreačním potenciálem. Při revitalizacích je dáván důraz na to, aby okolí potoků mělo vysokou estetickou a pobytovou hodnotu.                       Moto: „Vracíme potokům život a jejich přírodní krásu“

 

Sponzoři, donátoři

Část zdrojů potřebných pro realizaci projektu získáme oslovením jednotlivých partnerů – významných a etablovaných organizací a institucí, donátorů z řady významných českých a zahraničních firem.  Partnerství tak k dnešnímu dni přislíbila Nadace Charty 77 – Konto Bariéry (ředitelka Božena Jirků) a ČSOB, osloveny s nabídkou ke spoluúčasti budou další významné subjekty – např. České přístavy, Tulipa, Nadace české architektury, Getty Foundation, PRE, Veolia, ČEZ, Price Waterhouse Cooper, KMG, bankovní domy…). Zároveň chceme oslovit i drobné donátory – místní živnostníky, malé firmy i okolobydlící, kteří budou moci aktivně přispět buď formou adopce určité části Buďánek /lavičky, židle, prolézačky, stromy…/ nebo zakoupením předmětů a artefaktů spojených s tématem projektu  a vytvořit  tak atmosféru širokého společenství „vlastníků“ a patriotů.

Partnerem pro část revitalizace památkové zóny Buďánka týkající se účasti handicapovaných je Konto Bariéry a nadace Charty 77 /ředitelka Božena Jirků/ .

 

5/ Rozpočet projektu
Při realizaci projektu Buďánka pro Prahu uplatňujeme tzv. princip 3E (Economy, Efficiency, Effectiveness = hospodárnost, účelnost, efektivnost).

 

U projektů, jako je připravovaná revitalizace památkové zóny Buďánka, kde hlavní prioritou není pořizování komerčních ploch generujících maximální výnos, ale revitalizace památkové zóny, doplnění veřejné vybavenosti a zapojení handicapovaných, nemá smysl hodnotit ekonomickou efektivnost resp. jeho celkovou rentabilitu.

Je nutné hodnotit projekt především z hlediska naléhavosti jeho realizace /t.j. záchrana památkové zóny Buďánka/ a dále přínosu projektu pro obyvatele Prahy 5 /doplnění chybějící infrastruktury, vznik klidové zóny s volnočasovými prvky…atd/ .

Na druhé straně je třeba posuzovat projekt z hlediska nutných vynaložených nákladů a investiční přiměřenosti z pohledu dostupnosti pro zadavatele, resp. mírou zatížení, kterou by pro něj takový záměr představoval.  Aby byla investiční a organizační zátěž pro MČ Praha 5 co nejnižší, navrhujeme založení Nadace, která bude nositelem projektu a hlavním organizátorem následujících investičních etap projektu.

 

V současném stavu přípravy projektu revitalizace po vyhodnocení lokality jsou v rámci této etapy plánovány následující kroky:

– vyčištění celé lokality od náletové zeleně, odpadků a od stavební sutě po demolovaných objektech

– doplnění potřebných průzkumů

– zajištění a stabilizace objektů určených k zachování a obnově

1. bývalá hospoda čp. 136

2. zahradní trakt hospody s ohradní zdí čp. 220

3. klasicistní domek čp. 145

– pilotní rekonstrukce vybraného objektu bez čp. / bývalá mlékárna / pro účely informačního a dokumentačního centra projektu a organizaci prezentačních akcí

– zpevnění opěrných zdí, cest a zídek

– obnovení a doplnění infrastruktury

– zajištění a zpevnění památkově chráněných opěrných zdí a zídek a schodišť pro bezpečné užívání zeleně zóny

 

– zajištění mezinárodního workshopu k revitalizaci památkové zóny – pod záštitou
MČ Praha 5 společně s Fondation Braillard Architects – Švýcarsko a Nadací české architektury

ve Fragnerově galerii.

 

Předprojektová příprava a projektové práce:
– projektové práce řešící zabezpečení a konzervaci stávajících zachovávaných objektů – DOS
– projektové práce sadových úprav a drobné architektury + mobiliáře v lokalitě STU, jednostupňová DSP+DPS, DZS  + část REA
– projektové práce pro účely Infocentra  – STU,  jednostupňová DSP+DPS+DZS+ REA

– projektové práce řešící infrastrukturu – spojené DUR + DSP  DPS+DZS

zkratky projektových výkonových fází
STU
– studie
DUR – dokumentace pro územní řízení
DOS – dokumentace pro ohlášení stavby
DSP – dokumentace pro stavební povolení
DPS – dokumentace pro provedení stavby
JDS – jednostupňová dokumentace DSP+DPS
DZS – dokumentace pro zadání stavby dodavateli (tendrová)
REA – realizace stavby

Odhad předpokládaných nákladů této etapy:

Námi předkládaný koncept revitalizace památkové zóny Buďánka počítá s vícezdrojovým segmentovým financováním /více v kap. Financování projektu/. Po vyhodnocení současného stavu památkové zóny je zřejmé, že není nutné realizovat rekonstrukci všech 15 objektů najednou, už v této fázi předprojektové přípravy pracujeme  s několika možnými řešeními  – jednou  variantou je ta, která počítá s etapizací rekonstrukčních prací , další  varianta pak zvažuje řešení, kdy se opraví vybrané objekty a torza dalších zůstanou zatím zakonzervovaná a budou doplněná parkovou úpravou, uměleckým dílem, drobným originálním mobiliářem.

V současném stavu přípravy projektu revitalizace podle vyhodnocení lokality vychází propočet investice této etapy rekonstrukce vybraných domů památkové zóny podle prvotních výpočtů na cca 23 mil Kč.

 

Buďánka – popisná čísla a objemy původních objektů pro rekonstrukci v první etapě

č.p.                  m3                            odhad nákladů na rekonstrukci v tis Kč

—————————————————————————————————————————

136                  1686                           11.802 / bývalá hospoda /

145                  576                             4.032  / klasicistní domek /

220                  576                             4.032 / dvorní trakt bývalé hospody /

bez č.p.           450                             3.150 / bývalá mlékárna  – funkcionalistický  objekt /

 

cca   23.000 tis. Kč

 

K této částce je třeba připočíst cca 20 mil Kč na potřebné investice do obnovy infrastruktury památkové zóny.

 

Další prostředky na náklady spojené s revitalizací dalších objektů a součástí památkové zóny budou získávány založenou nadací z výše uvedených zdrojů.

 

6/ Udržitelnost projektu

Protože se jedná o obecně prospěšný projekt s dlouhodobým dopadem na blízké i vzdálenější okolí a kvalitu života v této části Prahy 5, zvažujeme nejen jeho investiční části, ale i pokračující fáze provozní. V obou fázích posuzujeme celkovou dlouhodobou udržitelnost projektu – řízení rizik projektu, finanční plánování, plánování lidských zdrojů a plánování provozu (pořizování majetku, vynakládání provozních nákladů, zajištění provozního financování atd.).

 

Udržitelnost institucionální

Pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu je třeba zvolit vhodné schéma organizační struktury instituce, která bude nositelem projektu. Tato instituce musí být dostatečně stabilní, aby byla schopna realizovat, financovat a řídit projekt jak ve fázi realizační, tak ve fázi provozní. Jako nejvhodnější se nám v pro další fungování projektu zdá varianta založení nadace.

 

Udržitelnost finanční

Stabilita této instituce je nutná z hlediska finanční udržitelnosti celého projektu. V návrhu plánujeme udržitelnost investičních financí (spolufinancování, profinancování/v případě podpory ex post/ zajištění výpadků v cash flow) a na stejné úrovni i udržitelnost výstupů –  na 3 až pět let). Finanční udržitelnost projektu je určena modelem cash flow projektu, a to jak ve fázi investiční /realizační, tak ve fázi provozní.

Předem budou definovány veškeré předpokládané náklady a následné očekávané výnosy projektu a dále definovány možné zdroje zajištění případné nákladové mezery (tedy rozdílu projektových nákladů a výnosů)

 

Udržitelnost organizační a provozní

Projekt revitalizace památkové zóny Buďánka je koncipován jako neziskový – hlavním přínosem projektu je především záchrana památkové zóny a její další využití pro zkvalitnění života obyvatel této části Prahy 5. Podstatný objem finančních prostředků je uvažován pouze pro etapu rekonstrukce jednotlivých objektů – zde bude nutné sdružit více zdrojů financování / viz dále /. Následná provozní a organizační fáze je koncipována jako obecně nízkonákladová a samofinancovatelná. Proto by z hlediska provozní udržitelnosti měl být projekt  životaschopný bez nutnosti subvencování z doplňkových zdrojů.

 

Popis plánovaných příjmů (zdrojů) projektu:

Celkový koncept projektu revitalizace památkové zóny Buďánka je navržen jako neziskový. Proto se nám jako optimální institucionální struktura jeví model Nadace, kdy veškeré příjmy a výnosy budou zpětně investovány do předem specifikovaných veřejně prospěšných aktivit Nadace. Výnosy by měly také pokrýt základní  provozní  náklady revitalizované památkové zóny a chod Nadace.

 

Dotace z grantových titulů a operačních programů

Občanské sdružení disponuje dostatečnými odbornými kapacitami i zkušenostmi pro přípravu grantových projektů.  Mezi aktivity, které by měly být částečně pokryty z prostředků grantových titulů a operačních programů, patří především ochrana památek, kultura, vzdělávací aktivity a podpora sociálně znevýhodněných a handicapovaných.   

 

Úvěr na realizaci

Předkládaný koncept neuvažuje s krytím plánovaných aktivit pomocí úvěrů.

 

Jiné zdroje

Právní forma Nadace je pro realizaci tohoto projektu zvolena záměrně i s ohledem na možnosti získávání finančních zdrojů od širokého spektra možných dárců z řad jednotlivců i společností a firem se vztahem k této lokalitě

 

Zpracoval :

ing. Martin Dvořák, za občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí za přispění JUDr. Tomáše Homoly za Městskou část Praha 5

 

Praha, leden 2014

 

   ========================

Městská část Praha 5 57. zasedání Rady městské části Praha 5

konané dne 3. 12. 2013 číslo usnesení 57/1979/2013

31. bod programu

Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Pracovní skupina pro zpracování Programu revitalizace osady Buďánka a její využití pro volnočasové a společenské aktivity.

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na složení pracovní skupiny pro zpracování nového Programu revitalizace osady Buďánka a její využití pro volnočasové a společenské aktivity.

 

Rada městské části Praha 5

I.Jmenuje

1.pracovní skupinu Programu revitalizace osady Buďánka a její využití pro volnočasové a společenské aktivity ve složení:

 

1. Temr Aleš ved. OIN

2. Brůhová Helena OIN

3. Mareš Petr ved. ZOJ kancelář architekta

4. Lacinová Elena ZOJ kancelář architekta

5. Menzelová Olga

6. Železný Jakub

7. Palečková Veronika

8. Dvořák Martin

 

II.Schvaluje

1.záměr revitalizace osady Buďánka a její využití pro volnočasové a společenské aktivity.

2.zpracování architektonické studie “ Revitalizace osady Buďánka“

3.zpracování geodetického zaměření území osady Buďánka

4.dodatečné zařazení přípravy akce „Revitalizace osady Buďánka“ (zpracování zaměření a architektonické studie) do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013 a zajištění jejího financování rozpočtovým opatřením: přesunem částky ve výši 600 tis. Kč z Výdaje na rekonstrukce uvolněných prostor v bytových domech ORJ 0851, § 3612, pol. 6121 ORG 510028 do dodatečně zařazeného výdaje na „Revitalizace osady Buďánka“. ORJ 0851, § 3613, pol. 6121 ORG 510049.

 

III.Ukládá

1.Marešovi Petru, Ing. arch., vedoucímu ZOJ Kanceláře architekta městské části Praha 5

1.1.zajistit zpracování architektonické studie “ Revitalizace osady Buďánka“

Termín plnění: „06.01.2014“

2.Temrovi Alešovi, Bc., vedoucímu Odboru investic

2.1.zajistit zpracování geodetické zaměření „Revitalizace osady Buďánka“

Termín plnění: „30.12.2013“

 

3.Pecharovi Zdeňku, Ing., ved. Odboru ekonomického

3.1.provést rozpočtové opatření dle bodu II. 4

Termín plnění: „30.12.2013“

Poměr hlasování: 7/0/0

 

Přehled objednávek

č.objednávky

Dodavatel

Zakázka

0007/KA/13 Projektil architekti, s.r.o. Základní plán obnovy Buďánek

114 950

0006/KA/13 Syscae, s.r.o. Vizualizace Buďánka

96 800

0005/KA/13 Štoncner Petr Stavebně historický průzkum Buďánka

85 000

 

 

Městská část Praha 5

3. zasedání Rady městské části Praha 5

konané dne 21. 01. 2014 jako řádné

číslo usnesení 3/99/2014

 

40. bod programu

Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

 

Projekt revitalizace památkové zóny Osada Buďánka a její využití pro volnočasové a společenské aktivity

 

Rada městské části Praha 5

I.          Schvaluje   

1.         návrh Projektu Buďánka pro Prahu, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

2.         Memorandum o společném postupu s Občanským sdružením „Odborníci a občané pro revitalizaci Památkové zóny Osada Buďánka a okolí“, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.         Jmenuje   

1.         další členy pracovní skupiny Program revitalizace osady Buďánka (jmenovaná usnesením RMČ Praha 5 č. 57/1979/2013 ze dne 3. 12. 2013):
Ing. arch. Petr Namyslov
Mgr. Petra Vinařová
Ing. arch. Libor Sommer
Ing. arch. Jan Kasl
PhDr. Marie Hakenová-Ulrichová
JUDr. Tomáš Homola

III.        Pověřuje   

1.         JUDr. Tomáše Homolu, člena ZMČ Praha 5 a předsedu Komise územního rozvoje Rady MČ Praha 5 řízením pracovní skupiny Programu revitalizace osady Buďánka a její využití pro volnočasové a společenské aktivity, jmenovanou usnesením RMČ Praha 5 č. 57/1979/2013 ze dne 3. 12. 2013

 

IV.       Ukládá   

1.         Zelenému Miroslavu Ing., starostovi MČ P5

1.1.     předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 Projekt Buďánka pro Prahu

Termín plnění: 30.01.2014

1.2.     zpracovat návrh vzniku Nadace Buďánka dle Projektu Buďánka pro Prahu

Termín plnění: 25.02.2014

1.3.     podepsat Memorandum o společném postupu s Občanským sdružením „Odborníci a občané pro revitalizaci Památkové zóny Osada Buďánka a okolí“

Termín plnění: 31.01.2014

 

 

 

Poměr hlasování: 6/0/0

 

 

Městská část Praha 5

3. zasedání Rady městské části Praha 5

konané dne 21. 01. 2014 jako řádné

číslo usnesení 3/100/2014

 

41. bod programu

Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

 

Záštita Ing. Miroslava Zeleného, starosty MČ Praha 5, nad akcí Švýcarsko-Český kulatý stůl na téma problematiky revitalizace památkové zóny Osada Buďánka

Předkládám návrh na záštitu akce Švýcarsko – Český kulatý stůl na téma problematiky revitalizace památkové zóny Osada Buďánka, pořádané Nadací české architektury ve spolupráci s Občanským sdružením „Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Osada Buďánka a okolí“

 

Rada městské části Praha 5

I.          Schvaluje   

1.         záštitu Ing. Miroslava Zeleného, starosty MČ Praha 5, nad akcí Švýcarsko-Český kulatý stůl na téma problematiky revitalizace památkové zóny Osada Buďánka, která se uskuteční dne 25. 4. 2014 ve Frágnerově galerii

 

II.         Ukládá   

1.         Vanišové Janě, Mgr., DiS., vedoucí Odboru propagace a protokolu

1.1.     administrativní  zabezpečení záštity

Termín plnění: 24.01.2014

 

 

 

Poměr hlasování: 6/0/0

 

Městská část Praha 5

30. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne

jako řádné

20. bod programu

Předkladatel:

103

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I.
1.
Panel nástrojů

  II.Ukládá

 

1.
1.1.
Termín plnění:

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv, Dokumenty a jeho autorem je Agnes von Budian. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.